Inici > Down Lleida > Finançament

En qualsevol entitat compromesa amb la millora dels Drets Humans, i més encara quan aquest compromís es realitza en favor de persones amb discapacitat i amb necessitat de suport, la política de Transparència i la rendició de comptes han de ser part de la seva raó de ser.

Per aquest motiu DOWN LLEIDA fa públiques al seu web les xifres, distribució i resultats de la seva gestió econòmica i de les seves activitats principals, de forma més exigent al que està marcat per l’actual Llei de Transparència. D’aquesta forma s’aconsegueix un seguiment fidel i actualitzat de l’ús que l’organització fa de les ajudes que rep, així com dels assoliments aconseguits pels contribuents i beneficiaris.

A DOWN LLEIDA el control i l’avaluació de la gestió econòmica és constant:

• L’organització relfexa en els Estatuts les funcions dels membres de la Junta Directiva pel seguiment del control de pagaments (dues signatures mancomunades en totes les operacions de pagament), i compta amb un sistema de supervisió de les operacions econòmiques (pagaments per targeta de crèdit, revisió de dietes de viatges i manutenció, control de transferències,..). Aquest seguiment disposa de dos nivells de supervisió: interna (per personal d’Administració de l’equip professional) i externa (per membres de la Junta Directiva aliens a la persona que signa els pagaments).

• Anualment, l’Assemblea General aprova els Informes de Gestió (econòmica i d’activitats) de l’any anterior, que estan disponibles en aquesta mateixa web.

• Les donacions rebudes són registrades i comunicades formalment a la Hisenda Espanyola (‘formulari 182 Declaració informativa de Donacions’). Els comptes anuals de DOWN LLEIDA són dipositades en el Registre Nacional d’Associacions d’Utilitat Pública del Ministeri d’Interior segons l’article 2.4 del Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública, en informe i format vigent que poden trobar-se en aquesta web.

Els càrrecs directius de DOWN LLEIDA s’exerceixen gratuïta i voluntàriament de forma no remunerada. Les persones que formen part de la Junta Directiva tan sols reben compensació econòmica per les despeses generades (viatges, manutenció i allotjament) per la seva participació com a representants de l’organització en les activitats de la mateixa. Aquestes despeses són convenientment justificats i supervisats per assegurar el seu correcte ús.

despeses ingressos

INGRESSOS 2013 2014 2015 2016 2017
Serveis 107.851,31 € 117.894,98 € 124.133,73 € 113.659,85 € 143.408,49 €
Socis 27.611,79 € 33.637,02 € 34.709,87 € 34.701,27 € 37.774,77 €
Subvencions 153.553,36 € 167.087,62 € 171.064,54 € 268.000,26 € 240.328,37 €
Donatius 85.528,82 € 92.747,75 € 60.391,80 € 110.010,23 € 72.220,82 €
Activ. Extraordinàries 27.571,10 € 32.392,80 € 24.778,70 € 34.934,96 € 31.354,24 €
Ing. Financers 508,56 € 22,10 € 42,02 € -258,17 € 0 €
Total 402.624,94 € 443.782,27 € 415.120,66 € 561.048,40 € 525.086,69 €
DESPESES 2013 2014 2015 2016 2017
Personal 252.111,33 € 268.359,65 € 294.399,65 € 294.323,47 € 331.688,97 €
Lloguers 16.315,90 € 17.529,94 € 20.757,01 € 27.625,01 € 302.37,36 €
Reparacions 6.216,47 € 6.468,04 € 3.806,98 € 10.803,79 € 5.333,67 €
Serveis professionals 4.140,66 € 4.569,62 € 4.686,55 € 4.996,20 € 5.757,22 €
Transports 5.051,86 € 5.441,01 € 6.220,39 € 6.922,37 € 6.126,47 €
Assegurances 3.221,45 € 3.352,75 € 3.280,07 € 3.794,54 € 3.270,26 €
Serveis bancaris 2.001,89 € 1.820,42 € 1.434,17 € 1.796,25 € 2.091,65 €
Subministraments 5.920,31 € 5.742,88 € 5.253,59 € 13.210,55 € 1.340,65 €
Altres serveis 84.249,60 € 90.338,65 € 79.504,01 € 112.834,01 € 98.715,48 €
Altres tributs 6,30 € 0,00 € 472,68 € 105,00 € 180,79 €
Deutes impagats 150,25 € 0,00 € 265,65 € 556,65 € 1.505,52 €
Amortitzacions immobilitzat material 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.085,41 € 7.085,41 €
Total 379.386,02 € 403.622,96 € 420.080,75 € 484.053,25 € 493.333,45 €