Els Nostres Serveis

Atenció a les persones

La finalitat d’aquest Departament és informar, assessorar, orientar i donar suport a les famílies en tots aquells aspectes necessaris, tot buscant sempre la igualtat d’oportunitats per a les persones amb síndrome de Down.

 • Servei d’Acollida, Orientació i Seguiment Protocol d’acollida de noves famílies (Diagnòstic pre-natal i post-natal) – Primera Noticia
 • Fomentar la participació en Programes Estimulació Primerenca
 • Crear xarxes i estructures de suport i coordinació: Associació-Hospitals / Associació-CDIAP’s / Família-Família
 • Acollida a famílies d’origen estranger

 • Informació i assessorament sobre el procés d’assistència, incapacitació i tutela

 • Escola de Pares i Mares

 • Escola de Germans i Germanes
 • Implementació de la metodologia de la Planificació Centrada en la Persona (PCP) com a eina bàsica per a l’elaboració dels Plans personals de vida, reconeixent així el dret de les persones a participar activament en aquest.
 • Servei de Beques

Els Nostres Serveis

Entitat de suport DOWN LLEIDA

DOWN LLEIDA és una entitat de suport, tal i com marca la nova Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

Els objectius són:

 • Prestar suports perquè cada persona pugui desenvolupar la seva voluntat i preferències com a titular del seu dret a decidir.

 • Promoure l’autonomia personal de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.

Els serveis que oferim són:

Per a més informació pots consultar aquí una guía jurídica bàsica editada per la Fundació Aequitas i la Fundació La Caixa.
En aquest document trobaras un resum de les diferents mesures de suport actualizades.

Contacta amb nosaltres per obtenir més informació