Associació Down Lleida

Canal ètic o de denùncies

Com a part de la implementació del Pla de Compliance Penal de DOWN LLEIDA hem establert un mitjà a través del qual es reben i gestionen les comunicacions o informacions formulades per qualsevol persona o entitat que tingui relació amb l’entitat: empleats/des, voluntaris/es, socis/es, donants, proveïdors, finançadors, etc. sobre possibles conductes irregulars de què hagin tingut coneixement, contràries a les normes, tant externes com internes de l’Entitat, les quals estan recollides en els seus protocols i codis de conducta.

Com a conseqüència de la implantació del pla esmentat i en compliment de l’obligació legal que recull l’art. 31 bis 5 4t del CP relativa que aquests programes comptin amb un canal ètic o de denúncies, sent aquest canal per a l’ús de tot aquella persona que mantinguin una relació amb l’Entitat.

S’haurà d’emplenar el formulari de comunicació i denúncia, el qual es remetrà al nostre servei de Compliance via correu electrònic a l’adreça canaldenuncies@syconsultores.es

Descarrega aquí el formulari de comunicació i denúncia